NEWS AND EVENTS

 • મા કાર્ડ ધારકો માટે ખુશખબર.

   

  સનશાઈન ગ્લોબલ હોસ્પિટલ  સુરત માં કેન્સર અને હૃદયરોગ ની સાથે જોઈન્ટ રીપ્લસમેન્ટ અને મુત્રપિંડ સંબંધી ( નેફ્રોલોજી, યુરોલોજી અને ડાયાલીસીસ માટે મફત સુવિધા ઉપલબ્ધ

   2018-10-06 16:56:57
 • Donate Organ.. Save Lives...

  “Help Someone Live After Your Death.”
  Sunshine Global Hospital #Surat participated in Organ Donation Walkathon !
  #Donate #Organ.. Save Lives...

   2018-01-29 12:11:13
 • Sunshine Musical Night

   2017-12-07 10:13:25
 • World Heart Day

  #WorldHeartday

  At the Heart of Health

  Eating and drinking well gives your heart the fuel it needs for you to live your life. Today, make just a few simple changes to your diet to help reduce your own and your family’s risk of heart disease and stroke.

  Try not to eat so many processed and prepackaged foods which are often high in sugar and fat
  Cut down on sugary beverages and fruit juices – choose water or unsweetened juices instead
  Swap sweet, sugary treats for fresh fruit as a healthy alternative
  Try to eat 5 portions (about a handful) of fruit and veg a day – they can be fresh, frozen, tinned or dried
  Keep the amount of alcohol you drink within recommended guidelines
  Make your own healthy school or work lunches at home

   2017-09-29 10:26:15
 • Sunshine Global Privilege Card

  Sunshine Global Hospitals launches 
  " Sunshine Global Privilege Card"
  One Card .. Many Benefits
  Family Coverage, Health Benefits and so on.......
  Grab your card from any of our branches 
   

   2017-06-02 15:22:28
 • Sunshine Global Hospital Surat is now NABH Accredited

  We are now marked for Quality

  Sunshine Global Hospital Surat is now NABH Accredited

  Extended Thank you to all our Patrons, Doctors and TEAM to make achieve this excellent feat..

   

   2017-05-24 16:18:21
 • Sunshine Global Superspecialty OPD centers

  Sunshine Global Superspecialty OPD centers 
  In association with 
  Bombay Maternity & Surgical Hospital
  City Light, Surat
  Team of Expert Doctors now available @ City Light Surat

   2017-04-28 12:01:13
 • Sunshine - Genome Analysis Test

  Get yourself screened today !!!

  Prevention is better than Cure 

   2017-04-12 10:43:38
 • Sunshine Global Senior Care Center Surat

  Sunshine Global Hospital now offers a specialized center for Geriatric Care
  First ever and Only Hospital Based Geriatric Care Center of South Gujarat 
   We at Sunshine Global Senior Care offer both personal care and quality medical Care for the Senior Members of Society who opt to reside in our hospital for Rehabilitation Purpose.
  For Special Packages & Details, contact on 7574849480
  Spreading Health & Happiness Always !!

   2017-04-12 10:41:20
 • Sunshine Global Deaddiction Center Surat

  Sunshine Global Hospital now offers a specialized center for Management for Deaddiction 
  First ever and Only Hospital Based Deaddiction Center of South Gujarat 
  We at Sunshine Global DeAddiction Center manage this by evidence based holistic treatment methods
  If you feel, you or your loved one needs help!!!
  Visit us for solution

  For Special Packages & Details, contact on 7574849480
  Spreading Health & Happiness Always !!

   2017-04-12 10:40:29
 • Sunshine Global Hospital pays tribute to womanhood on this Woman’s day.

  Sunshine Global Hospital pays tribute to womanhood on this Woman’s day. 

   2017-03-07 16:31:11
 • Free OPD Consultations

  Sunshine Global Hospital (Vadodara, Bharuch & Surat) announces Free OPD consultations (by our Full Time Doctors) to ease patient difficulties for 500 / 1000 Rupees Notes, till 30th November 2016

   2016-11-19 07:49:32
 • 'માં'કાર્ડ ધારકો માટે ખુશખબર !

  'માં'કાર્ડ ધારકો માટે ખુશખબર ! સુરતની સુપર સ્પેશયાલટી સનશાઈન ગ્લોબલ હોસ્પિટલમાં તમે હૃદય રોગ અને કેન્સરનાં રોગ માટે 'માં' યોજનાં અંતર્ગત વિનામુલ્યે સારવાર મેળવી શકો છો. વધું માહીતી માટે સંપર્ક કરો- 7574849476, 02614111000

   2016-11-12 10:10:48
 • World Osteoporosis Day

  Love your bones... Exercise Your Bones... Feed your bones

  Weight-bearing exercise and resistance exercise are particularly important for improving bone density and helping to prevent osteoporosis. Calcium and Vitamin D Build Bones When your body doesn’t have enough calcium, it will start to break down your bones to get what it needs. That means you lose bone mass. So it’s important to make sure you have this nutrient every day in your diet or from supplements

   2016-10-20 09:41:08
 • World Heart Day - 29 September is the biggest platform for raising awareness about cardiovascular disease (CVD).

  This World Heart Day, we want everyone to understand what they can do to fuel their hearts and power their lives. Your heart is at the heart of your health. And it's easy to give it the care it deserves.

  Just a few simple steps such as eating more healthily, cutting down on alcohol and stop smoking can improve your heart health and your overall well-being.

   2016-09-29 12:25:30
 • Awarded as Best Multispecilaty Hopsital of the Year 2016-17 by Elets India

  Sunshine Global Hospitals, Gujarat awarded as "Best Multispecialty Hospital of the year 2016 -17" @ Smart Health Care Conclave by Elets on 12th August @New Delhi ..
  Felicitated by Dr Jagdish Prasad, Director general , Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.
  We dedicate this award to our patients and customers for their belief in us through the journey of Health & Happiness Always !!

   2016-08-16 12:54:32
 • Organ Donation - A gift of Life

  Organ Donation Day is observed every year on 13th of August. Due to lack of awareness, there are myths and fears in peoples’mind about organ donation. The aim of this day is to motivate normal human beings to pledge to donate organs after death, and to spread awareness about the importance of organ donation.
  Organ Donation is donating a donor's organs like heart, liver, kidneys, intestines, lungs, and pancreas, after the donor dies, for the purpose of transplanting them into another person who is in need of an organ.

   2016-08-13 11:38:39
 • Sunshine Global Hospital, Surat receives Certificate of Appreciation by Chief Minister of Gujarat for Cadaver Organ Donation

  Sunshine Global Hospital, Surat receives Certificate of Appreciation by Chief Minister of Gujarat for Cadaver Organ Donation
  Program held on 4th August @ Surat in lieu of World Organ Donation Day to be celebrated on 13th August

   

   2016-08-13 11:36:39
 • Organ Donation-A gift of Life


  Organ Donation Day is observed every year on 13th of August. Due to lack of awareness, there are myths and fears in peoples’mind about organ donation. The aim of this day is to motivate normal human beings to pledge to donate organs after death, and to spread awareness about the importance of organ donation.
  Organ Donation is donating a donor's organs like heart, liver, kidneys, intestines, lungs, and pancreas, after the donor dies, for the purpose of transplanting them into another person who is in need of an organ.

   2016-08-13 11:34:03
 • Two years of Health & Happiness

  Sunshine Global Hospital Surat Completes 2 years, covered by Media 

   2016-07-12 10:53:52
 • Celebrating Fathers Week

  Father's Day(19th June 2016) is a celebration honoring fathers and celebrating fatherhood, paternal bonds, and the influence of fathers in society.. 
  Lets gift them a heart healthy package !
  Sunshine Global Hospital ,Bharuch initiates celebration of Fathers Week; from 19th to 26th June 2016.
  Book your father's day gift today: Call 8980006825

   2016-06-18 11:17:54
 • Expert on our Board !!

  Sunshine Family Welcomes Senior Consultant Physician Dr. Amit Shah @ Sunshine Global Hospital Surat. Call 0261-4111000 for appointment

   2016-05-27 14:22:36
 • Dr. Rani Shah

  Sunshine Family Welcomes Dr. Rani Shah, Consultant Dermatologist @ Sunshine Global Hospital Surat.
  Call @ 7574849480 for Appointment

   2016-05-20 13:01:18
 • First Renal Vein Thrombolysis in Gujarat.

  A unique ‪‎Interventional‬Radiology procedure by Dr. Ankit Dumaswala @ Sunshine Global‪ Hospital‬ Surat. Acute Renal Vein Thrombosis (RVT) is a rare Vascular emergency and a well-known complication of nephrotic syndrome. The Interventional Radiologist was able to do this procedure at excellent Interventional Cath lab facilities at ‪Sunshine‬ Global Hospital Surat. This is a rare complication and early diagnosis and treatment by a safe, non invasive technique was able to prevent permanent damage of the kidney. This one of a kind procedure that he performed is a ‪pioneering‬procedure in #Gujarat and such patients would benefit immensely with this novel technique.

   2016-05-10 10:57:08
 • End Malaria for Good.. Don't let them Bite.

  On World Malaria Day (25th April), Sunshine Global Hospital Urges to keep your Surroundings Mosquito Free.
  Consult your Doctor for any symptoms of fever.. Don't ignore !!

   2016-04-25 11:47:24
 • Dr. Mitesh Chauhan

  Sunshine Family Welcomes Dr. Mitesh Chauhan , Non - Invasive Cardiologist @ Sunshine Global Hospital Surat
  Call 7574849480 for appointment ..

   2016-04-19 11:28:39
 • New Dimensions in "TKR"

  Dr. Harshad Joshi's Talk @ New Dimensions in "TKR" (Total Knee Replacement) Surgery @ Sunshine Global Hospital Surat. Experienced Joint Replacement Surgeon conducting knee replacement for both leg joint with customized technology ! If you are suffering from knee pain, Get yourself consulted soon !!!

   2016-04-19 11:23:59
 • Women's Month - Special Health check up Packages

  Celebrating Healthy Women’s Month. ..
  Sunshine Global Hospital brings special health checkup packages for women from 15th to 31st March. Register Now @ 7574849480 

   2016-03-12 12:53:51
 • Stars of Excellence

  Our Hospital is Rated 4.5 star by Amitabh Bachhan; Supported by Just Dial !!

   2016-03-07 12:46:39
 • Launching of Patient Souvenir

  Launching of Patient Souvenir @ Sunshine Global Hospital Surat

  Fridge magnet showcasing our Emergency Helpline..

  This shall be helpful in connecting hospital in emergency !

  Spreading Health and Happiness, Always !

   2016-03-03 17:23:59
 • Documentation Exhibition on Theme "NABH - accreditation is the key - Documents display and explanation of departments in hospitals " was initiated by Sunshine Global Hospital, Surat

  " Do what you Document & Document What you Do "
  Staff and Patient Relatives were educated on this theme.
  To increase awareness, it is essential to know that hospital has a documented process for its healthcare activities. Patient care not only involves the core clinical care, but also other support activities like requisition of tests, medicines, nurse doctor coordination, infection control practices, training, and so on.

   2016-02-11 14:33:12
 • Corporate Association with Gujarat Gas

  We are glad to announce that Sunshine Global Hospitals Group Hospitals (Vadodara, Bharuch, Surat) have PAN INDIA Health Check up tie up with Gujarat Gas 

   2016-02-06 09:59:03
 • Best Orthopaedic Book Award

  Dr. Rajiv Shah (Managing Director of Sunshine Global Hospitals)

  First Foot and Ankle Surgeon of India received the " Best Orthopaedic Book Award" for his book " Handbook on Foot & Ankle Orthopaedics"

   2015-12-30 11:05:28
 • SMART HEALTHCARE MANAGEMENT - Featured in City Bhaskar

  "SMART HEALTHCARE MANAGEMENT" talk by Dr. Anand Galgali (Centre Head - Surat) at Surat Chambers of Commerce's Knowledge Series Talk..

  " Healthy City is a Wealthy City"

   2015-12-10 12:05:10
 • A New Milestone, Completion of 1000 Cardiac Procedures..

  Sunshine Global Hospital Surat Celebrating a New Milestone, Completion of 1000 Cardiac Procedures..
  Exceptional efforts of Cardiology Team !
  Spreading Health and Happiness Always !!

   2015-12-09 18:05:52
 • 9 December - Patient Safety Day

  Patient safety is a healthcare discipline that emphasizes the reporting, analysis, and prevention of medical errors that often lead to adverse healthcare events. As per statistical reports, healthcare errors impact 1 in every 10 patients around the world. Therefore, the World Health Organisation (WHO) calls patient safety an endemic concern.

  December 9, every year, marks the World Alliance for Patient Safety Day. The World Health Organisation (WHO) launched this Alliance day in 2005 to increase the awareness of unsafe healthcare. The purpose of Patient Safety Day is to revolutionize high level support and commitment to tackle patient safety issues in all parts of the world. Let us educate ourselves on patient safety and issues related to it, on this day.

   2015-12-09 14:37:11
 • Safety Matters

  Celebrate Diwali festival with Joy & Safety ! Sunshine Global Hospital Wishes Health and Happiness Always !!! We are available round the clock with our expert team ...

   2015-11-09 12:59:58
 • Infection Control Week Celebration

  Infection Control Week was celebrated to spread awareness among patients, relatives and staff with a medium of message giving posters !!!

   

   2015-10-29 09:54:03
Find A Doctor

TESTIMONIAL